Home

JS Agent default (no products param)

JS Agent load options

{
  "apiKey": "2UZgp3skqLzfJpFUGUrw",
  "region": "eu",
  "endpoint": "https://fp.jurajuhlar.eu",
  "scriptUrlPattern": "https://fp.jurajuhlar.eu/web/v<version>/<apiKey>/loader_v<loaderVersion>.js"
}

JS Agent get options

{
  "linkedId": "JS Agent default (no products param)",
  "extendedResult": true
}

JS Agent Response

null

Server API Event Response